GROCERY & STAPLES >> Rice & Whole grains

12.50%

Gahu Lokwan ( Naram Roti) 10 kg   

Rs.:320       Rs:280

6.67%

Kesharratna Gehu Daliya (500 GM)   

Rs.:33       Rs:30.8

15.00%

Makka (1 KG)   

Rs.:28       Rs:23.8

7.27%

H.M.T Colam 1 KG   
(1 kg)

Rs.:55       Rs:51

9.68%

Basmati kani rice 1 KG   

Rs.:31       Rs:28

8.27%

Jeera Wada Kolam Rice 10 kg   

Rs.:665       Rs:610

25.71%

Bajari 1 KG   

Rs.:35       Rs:26

8.57%

Gahu M.P Sihore 1 kg   

Rs.:35       Rs:32

11.76%

Gahu Lokwan (Naram Roti) 1 kg   

Rs.:34       Rs:30

11.11%

Gahu Gujrat Lokwan 1kg   

Rs.:36       Rs:32

8.33%

Gahu (Sone ki chidiya) 1 kg   

Rs.:24       Rs:22

10.34%

Gahu Lokwan 1 KG   

Rs.:29       Rs:26

17.65%

Gahu Gujrat Lokwan (Raj bhog) 30 kg   

Rs.:1020       Rs:840

9.88%

Gahu Lokwan 30 KG   

Rs.:810       Rs:730

13.33%

Gahu Lokwan (Naram Roti) 30 KG   

Rs.:900       Rs:780

12.12%

Gahu M.P Sihor 10 kg   

Rs.:330       Rs:290

11.76%

Gahu Gujrat Lokwan 10 kg   

Rs.:340       Rs:300

15.25%

Gahu Lokwan 10 kg   

Rs.:295       Rs:250

18.52%

Gahu (Sone ki chidiya) 10 Kg   

Rs.:270       Rs:220

12.20%

Gahu M.P Sihor 25 kg   

Rs.:820       Rs:720

2.78%

Jwari 1 KG   

Rs.:36       Rs:35

12.50%

Jwari 1 KG   

Rs.:40       Rs:35

11.43%

Rice jeera wada colam 1 KG   

Rs.:70       Rs:62

12.50%

Rice Basmati MINI MOGRA 1 KG   

Rs.:48       Rs:42

8.11%

Rice M.P Ambemohar 1 KG   

Rs.:74       Rs:68

12.00%

Rice Surti Colam 1 KG   

Rs.:50       Rs:44

10.20%

indrayani-rice 1 KG   

Rs.:49       Rs:44

9.09%

Indrayani Kani 1 KG   

Rs.:33       Rs:30

8.57%

Boiled Rice 1 KG   

Rs.:35       Rs:32

10.20%

Mithas Basmati rice 1 KG   

Rs.:98       Rs:88

26.25%

1121 Mithas basmati rice 1KG   

Rs.:160       Rs:118

9.09%

Sella basmati-rice 1 KG   

Rs.:66       Rs:60

14.55%

Basmati tukda juna Rice 10 kg   

Rs.:550       Rs:470

9.13%

Surti Kolam Rice 10 kg   

Rs.:460       Rs:418

14.67%

Mithas Basmati 1121 Rice 10 kg   

Rs.:1500       Rs:1280

10.00%

H.M.T Kolam Rice 10 kg   

Rs.:600       Rs:540

10.81%

M P Ambemohar Rice 10 kg   

Rs.:740       Rs:660

4.55%

Indrayani rice 10 KG   

Rs.:440       Rs:420

10.23%

Mini Mogra Rice 10 kg   

Rs.:440       Rs:395

12.12%

Indrayani Kani rice 10 KG   

Rs.:330       Rs:290